Vi har inddelt festivalens ”frivilligkorps” i 4 grader:

 1. Arrangører – varetager det overordnede planlægningsarbejde med og har ansvar for festivalen.
 2. Afviklere – har ikke overordnet ansvar for festivalen, men udvidet ansvar for afviklingen af bestemte funktioner under festivalen.
 3. Vagtmedhjælpere – er den tidligere ”menige frivillige”, der kun er engageret til afgrænsede vagter i løbet af festivalen, og ikke har noget ansvar derudover.
 4. Langtidsmedhjælpere – folk, der på forskellig vis hjælper til i forbindelse med festivalen, men som hverken har noget overordnet ansvar eller arbejde under selve festivaldagene.

 

Nedenfor følger lidt flere detaljer om retter og pligter for de forskellige.

1. Arrangører

 • Deltager i det strategiske arbejde omkring festivalen.
 • Har mødepligt til Nakkemøder og morgenmøder på festivalen. Kan man ike møde op, skal man melde afbud og evt. skrive sin mening inden det givne møde.
 • Har tale- og stemmeret på Nakkemøder og morgenmøder på festivalen. Ved manglende opmøde og ingen meningstilkendegivelse frasiger man sig retten til at stemme. Beslutninger taget på et møde er ikke efterfølgende til diskussion på mailinglisterne.
 • Har ansvar for blacklistinger samt løbende evaluering og opdatering af disse.
 • Har budgetansvar for sin gruppe.
 • Fungerer som hovedansvarlig under festivalen for de arbejdsgrupper, vedkommende er tilknyttet som arrangør – herunder ansvar for opstilling og nedtagning af disse arbejdsgruppers baser og andre indretninger på festivalpladsen.
 • Har ansvar for den overordnede oprydning efter festivalen så længe ingen andre er hyret hertil, og kan kun fravige dette efter aftale med arrangørgruppen.
 • Har fri adgang overalt på festivalområdet inkl. backstage.
 • Modtager MØL for samtlige dage på festivalen samt ”tør” forplejning før og efter festivaldagene (øl er ikke nødvendigvis inkluderet; derfor ”tør”).

2. Afviklere

 • Har personaleansvar for og overblik over opgaver på festivalen for de arbejdsgrupper, vedkommende er tilknyttet som afvikler.
 • Har beslutningskompetencer på arbejdsgruppens vegne efter aftale med arbejdsgruppens arrangør(er).
 • Har taleret på Nakkemøder og morgenmøder på festivalen.
 • Modtager fri entré til festivalen.
 • Modtager MØL pr. vagtdag under festivaldagene og relevant tør forplejning før og efter festivalen.

3. Vagtmedhjælpere

 • Arbejder 16-24 timer under festivaldagene fordelt på vagter á max. 8 timer.
 • Har mødepligt til medarbejdermødet, med mindre andet aftalt.
 • Modtager fri entré til festivalen.
 • Har mulighed for at tjene MØL for overarbejde efter raten 1 MØL pr. overarbejdstime.

4. Langtidsmedhjælpere

 • Arbejder min. 24 timer forud for og/eller efter festivalen.
 • Modtager fri entré til festivalen samt relevant tør forplejning før og efter festivalen.
 • Har kun mulighed for at tjene MØL for arbejde under festivalen og udenfor den på forhånd aftalte arbejdstid.

Man kan godt have flere roller. Fx kan man være medhjælper i en arbejdsgruppe i løbet af året og fungere som afvikler på festivaldagene, eller man kan være arrangør for en arbejdsgruppe, mens man samtidig er medhjælper for en anden, hvor man ikke påtager sig arrangøransvar. Vi lægger så vidt muligt med de nye rammer op til at ansætte flere medhjælpere frem for at udlove MØL til meget udtjente medhjælpere.